2 days to Season 1 DVD release.
21 days to Season 1 marathon.
28 days to Season 2 premiere!

Advertisements