3 days to Season 1 DVD release.
22 days to Season 1 marathon.
29 days to Season 2 premiere!

Advertisements