6 days to Season 1 DVD release.
25 days to Season 1 marathon.
32 days to Season 2 premiere!

Advertisements